Nhận 5 điều mà Tài yêu thích, sử dụng và khám phá ra: Sách, công cụ, sản phẩm và nhiều thứ khác.

Vào thứ 6 hàng tuần, Tài gửi một email độc quyền về 5 điều mà Tài đã tìm thấy (hoặc khám phá ra) trong tuần